Algemene Voorwaarden inclusief klachtenregeling


Lindez – Algemene voorwaarden

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met Lindez.

Artikel 1: Definities

Ontwikkelen: alle werkzaamheden die de ontwikkeling 360-graden scans en online opdrachten vragen.
Ontwikkeltijd: de tijd die het ontwikkelen kost.
Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst sluit en voor dat moment onderhandelt over het verstrekken van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden.
Opdrachtnemer: De organisatie die de opdracht aanneemt, zie artikel 2.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Lindez komt voort uit Thessa Koops eigenaar van Lindez te Gouda.
Vestigingsadres: IJssellaan 2 b, 2806 Gouda
Telefoonnummer: 06 2414 6018
E-mailadres: info@lindez.nl
KvK-nummer: 54433509
Btw-identificatienummer: NL195070021B01

Artikel 3: Toepasselijkheid en wijziging algemene voorwaarden

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend als dit tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.
3.3 Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden gewijzigd worden.
3.4 Indien wijzigingen in deze algemene voorwaarden ook gelden voor lopende overeenkomsten wordt dit schriftelijk voorgelegd aan de Opdrachtgever.

Artikel 4: Totstandkoming en uitvoering

4.1 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever voor het afnemen van een product of dienst komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening of schriftelijke bevestiging van een offerte door Opdrachtgever.
4.2 Opdrachtnemer is gerechtigd haar aanbod van producten en of diensten tussentijds te wijzigen, om te voldoen aan nieuwe eisen, accreditaties, kwalitatieve verbetering of andere redenen.
4.3 Voor zover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal in overleg gestreefd worden naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.
4.4 Opdrachtnemer is niet gebonden aan kennelijke fouten of verschrijvingen in offertes of overeenkomsten.
Artikel 5: Verplichtingen en verantwoordelijkheden Opdrachtgever
Door het sluiten van de Overeenkomst gaat Opdrachtgever akkoord om waar redelijk medewerking te (laten) verlenen bij het implementeren van Lindez.

Artikel 6: Annulering of verplaatsing

6.1 Door opdrachtgever:
a. Als annuleringsdatum geldt de datum van de e-mail of het poststempel.
b. Bij annuleren voor de start van de ontwikkeling rekent Opdrachtnemer 10%, bij annuleren na de start 50% en bij annuleren na afronden van de ontwikkelactiviteiten 75% van de overeengekomen kosten.
c. De start van de ontwikkeling evenals eventuele afwijkingen van dit lid wordt vermeld in de documentatie verstuurd bij de bevestiging van de opdracht.
6.2 Door opdrachtnemer: Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgaaf van redenen het onderzoek of de opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door een Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.
6.3 Bij open inschrijving is een bedenktijd van 14 dagen van toepassing.

Artikel 7: Betaling training/coaching, ontwikkelactiviteiten en onderzoek

7.1 Opdrachtnemer brengt 40% van de door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding in rekening voordat de werkzaamheden van de opdrachtnemer starten. De overige 60% wordt in rekening gebracht wanneer de opdracht is afgerond.
7.2 Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factuur/facturen zonder enige berichtgeving niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.
7.3 Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan of afname van elk van zijn diensten/producten te weigeren.
7.4 Voor alle betalingen geldt steeds een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij op de factuur of offerte anders aangegeven wordt.

Artikel 8: Auteursrecht

8.1 Modellen, technieken, instrumenten en software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na schriftelijk verkregen toestemming van Opdrachtnemer. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven competentiescans, online opdrachten, brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
8.2 Het auteursrecht op alles wat voortkomt uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, zoals voorstellen, rapporten, statistieken, onderzoeksgegevens, databestanden en andere bescheiden en gegenereerde gegevens, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis, materialen, toegevoegde methodieken en online opdrachten voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
8.3 Door Opdrachtgever of één of meerdere van diens medewerkers ontwikkelde kennis die gebruikt wordt binnen Lindez mag door Opdrachtnemer met vermelding van auteur(s) gebruikt worden in zijn/haar aanbod dat afgenomen kan worden door andere Opdrachtgevers.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Opdrachtnemer vallen, als dat het een gevolg is van de activiteiten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.
9.2 De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of – indien het een duurovereenkomst betreft – tot het factuurbedrag over een periode van 3 maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 3.000,- exclusief BTW.
9.3 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
9.4 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
a. Enige tekortkoming van Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
b. Onjuiste, onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door Opdrachtgever.
c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever.
9.5 Elke aansprakelijkheidsstelling van Opdrachtnemer is door verjaring niet geldig wanneer deze niet binnen een termijn van 18 maanden aan de bevoegde rechtbank aanhangig wordt gemaakt. De verjaring loopt vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten is.

Artikel 10: Persoonsregistratie

10.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.
10.2 De onderzoeksgegevens die door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever worden verkregen, worden mogelijk, in geanonimiseerde vorm, gebruikt voor (wetenschappelijke) onderzoeksactiviteiten. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens.
10.3 Naam- en contactgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van activiteiten van Lindez. De gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan direct samenwerkende partijen van de Opdrachtnemer met hetzelfde doel als waarvoor Opdrachtnemer de gegevens gebruikt. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan over Lindez, dan wordt dit direct gerespecteerd.

Artikel 11: Klachten

11.1 Klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk gedaan te worden, maar uiterlijk binnen 7 dagen na uitvoering van de dienst waar de klacht over gaat.
11.2 In geval van (vermeende) wanprestatie vind er een gesprek plaats tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer om het probleem op te lossen.
11.3 Indien dit gesprek niet tot tevredenheid verloopt kan de Opdrachtgever zijn klacht schriftelijk melden bij Opdrachtnemer, binnen 4 weken na het eerste gesprek. Binnen 4 weken wordt de klacht schriftelijk beantwoord door Opdrachtnemer of direct doorgestuurd naar de mediator (zie lid 4).
11.4 Is de klacht dan nog niet naar tevredenheid opgelost, wordt dhr. C. Verwoerd MA, NMI gecertificeerd mediator van Verwoerd Coaching & Consultancy te Oud-Beijerland, als onafhankelijke derde benoemd. Het oordeel is bindend voor Opdrachtnemer.
11.5 In laatste instantie is een gang naar de civiele rechter mogelijk.
11.6 Klachten en de wijze van afhandeling worden door Opdrachtnemer geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.
11.7 Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

12.1 In bijzondere gevallen kan de Overeenkomst opgeschort of voortijdig ontbonden worden mits Opdrachtgever en Opdrachtnemer daar samen toe besluiten en dit schriftelijk bevestigen.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Gouda.