lindez – Algemene voorwaarden
Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met de lindez.

Artikel 1: Definities
Online Account: beveiligde persoonlijke online omgeving waar de Online Deelnemer gebruik van kan maken en waarvan uit hij/zij toegang krijgt tot de lindez.
Online Deelnemer: de persoon die of waarvoor een Opdrachtgever een persoonlijke licentie heeft afgesloten en daarom via zijn online account gebruik kan maken van de lindez.
Ontwikkeling: alle werkzaamheden die de ontwikkeling van een nieuwe methodiek vraagt.
Ontwikkeltijd: de tijd die de ontwikkeling kost.
Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst sluit en voor dat moment onderhandelt over het verstrekken van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden.
Opdrachtnemer: De organisatie die de opdracht aanneemt, zie artikel 2.
lindez: de methodieken, vragenlijsten, ontwikkeloefeningen en de IT-omgeving waar deze in te vinden zijn.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
De lindez komt voort uit het samenwerkingsverband tussen Thessa Koops eigenaar van Thessa Koops Training & Advies te Gouda en Jan van Baardewijk eigenaar van Zorgteamtraining te Rotterdam.
Vestigingsadres: IJssellaan 2 b, 2806 Gouda
Telefoonnummer: 06 2414 6018
E-mailadres: info@lindez.nl
KvK-nummer: 54433509
Btw-identificatienummer: NL195070021B01

Artikel 3: Toepasselijkheid en wijziging algemene voorwaarden
3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend als dit tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.
3.3 Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden gewijzigd worden.
3.4 Indien wijzigingen in deze algemene voorwaarden ook gelden voor lopende overeenkomsten wordt dit schriftelijk voorgelegd aan de Opdrachtgever.

Artikel 4: Totstandkoming en uitvoering
4.1 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever voor het afnemen van een product of dienst komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening of schriftelijke bevestiging van een offerte door Opdrachtgever.
4.2 Opdrachtnemer is gerechtigd haar aanbod van producten en of diensten tussentijds te wijzigen, om te voldoen aan nieuwe eisen, accreditaties, kwalitatieve verbetering of andere redenen.
4.3 Voor zover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal in overleg gestreefd worden naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.
4.4 Opdrachtnemer is niet gebonden aan kennelijke fouten of verschrijvingen in offertes of overeenkomsten.

Artikel 5: Verplichtingen en verantwoordelijkheden Opdrachtgever
Door het sluiten van de Overeenkomst gaat Opdrachtgever akkoord om waar redelijk medewerking te (laten) verlenen bij het implementeren van de lindez.

Artikel 6: Annulering of verplaatsing
6.1 Door opdrachtgever:
a. Als annuleringsdatum geldt de datum van de e-mail of het poststempel.
b. Bij annuleren voor de start van de ontwikkeling rekent Opdrachtnemer 10%, bij annuleren na de start 50% en bij annuleren na afronden van de ontwikkeling 75% van de overeengekomen kosten.
c. De start van de ontwikkeling evenals eventuele afwijkingen van dit lid wordt vermeld in de documentatie verstuurd bij de bevestiging van de opdracht.

6.2 Door opdrachtnemer: Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgaaf van redenen het onderzoek of de opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door een Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

Artikel 7: Betaling training/opleiding, opdrachten en onderzoek
7.1 Opdrachtnemer brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen jaarlijks en vooraf in rekening door middel van een factuur.
7.2 Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factuur/facturen zonder enige berichtgeving niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.
7.3 Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan of afname van elk van zijn diensten/producten te weigeren.
7.4 Voor alle betalingen geldt steeds een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij op de factuur of offerte anders aangegeven wordt.

Artikel 8: Auteursrecht
8.1 Modellen, technieken, instrumenten en software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na schriftelijk verkregen toestemming van Opdrachtnemer. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
8.2 Het auteursrecht op alles wat voortkomt uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, zoals voorstellen, rapporten, statistieken, onderzoeksgegevens, databestanden en andere bescheiden en gegenereerde gegevens, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis, materialen, toegevoegde lindezs en ontwikkeloefeningen voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
8.3 Door Opdrachtgever of één of meerdere van diens medewerkers ontwikkelde kennis die gebruikt wordt binnen de lindez mag door Opdrachtnemer met vermelding van auteur(s) gebruikt worden in zijn/haar aanbod dat afgenomen kan worden door andere Opdrachtgevers.
8.4 Auteursrechtelijk beschermde werken mogen binnen de lindez gebruikt worden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Opdrachtnemer vallen, als dat het een gevolg is van de activiteiten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.
9.2 De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of – indien het een duurovereenkomst betreft – tot het factuurbedrag over een periode van 3 maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 3.000,- exclusief BTW.
9.3 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
9.4 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
a. Enige tekortkoming van Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
b. Onjuiste, onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door Opdrachtgever.

c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever of van door deelnemer tijdens de opleiding geproduceerde werkstukken, zoals ontwikkelingsplannen en praktijkopdrachten.
9.5 Elke aansprakelijkheidsstelling van Opdrachtnemer is door verjaring niet geldig wanneer deze niet binnen een termijn van 18 maanden aan de bevoegde rechtbank aanhangig wordt gemaakt. De verjaring loopt vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten is.

Artikel 10: Persoonsregistratie
10.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.
10.2 De onderzoeksgegevens die door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever worden verkregen, worden mogelijk, in geanonimiseerde vorm, gebruikt voor (wetenschappelijke) onderzoeksactiviteiten. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens.
10.3 Naam- en contactgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen. De gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan direct samenwerkende partijen van de Opdrachtnemer met hetzelfde doel als waarvoor Opdrachtnemer de gegevens gebruikt. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan over de lindez, dan wordt dit direct gerespecteerd.

Artikel 11: Online inschrijving en intellectueel eigendom
11.1 De door Opdrachtnemer aan opdrachtgever verleende toegang tot het Online account is strikt persoonlijk en mag uitsluitend door Opdrachtgever/deelnemer zelf, of als deze een rechtspersoon is uitsluitend door de Online deelnemer worden gebruikt. Opdrachtnemer is bevoegd bij overtreding hiervan de (verdere) toegang tot de lindez aan de Online deelnemer en/of Opdrachtgever te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, daaronder begrepen enige restitutie van hetgeen in het kader van de inschrijving door Opdrachtgever is betaald.
11.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het leerplatform van de lindez en/of de website van Opdrachtnemer behoren uitdrukkelijk en uitsluitend toe aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever noch Online deelnemer zijn bevoegd enig (onder)deel daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer over te nemen en/of aan derden over te dragen en/of voor andere doeleinden te (doen) gebruiken dan die waarvoor Opdrachtnemer toestemming heeft verleend. Opdrachtnemer is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid de (verdere) toegang tot het leerplatform van de lindez aan Opdrachtgever te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige restitutie van hetgeen in het kader van de inschrijving door Opdrachtgever is betaald. Opdrachtgever en/of de Online deelnemer zijn in geval van overtreding aansprakelijk voor alle deswege voor Opdrachtnemer opkomende schade.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding
12.1 Overeenkomsten gelden tenzij anders vermeld voor één jaar en worden daarna per jaar verlengd, het is mogelijk om een maand voor het verlengen van de Overeenkomst deze schriftelijk op te zeggen.
12.2 Particuliere klanten kunnen in afwijking van het vorige lid de Overeenkomst na het eerste jaar maandelijks opzeggen.
12.3 In bijzondere gevallen kan de Overeenkomst opgeschort of voortijdig ontbonden worden mits Opdrachtgever en Opdrachtnemer daar samen toe besluiten en dit schriftelijk bevestigen.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Gouda.